واحد سازمانی
رحیم  چمنی
نام کارمند :رحیم نام خانوادگی:چمنی
سمت سازمانی :مدیر امور حقوقی , مسئول امور قراردادها شماره تماس :32671513
تحصیلات: کارشناسی حقوق
شرح وظایف جاری مسئول قراردادها:

1-اخذ دستورکارازسرپرست مربوطه به منظور تعیین اولویت در انجام وظائف جاری ووانجام سایرامور محوله مربوط به شغل برحسب دستور.

2-جمع آوری اطلاعات لازم جهت عقد قراردادهای پیمانکاری وارائه خدمات وانجام تعمیرات وغیره.

3-تهیه وتنظیم پیش نویس انجام مکاتبات لازم با مراجع وسازمان های ذیربط به منظور عقد قرارداد با پیمانکاران ومراجع طرف قرارداد شرکت طبق دستورالعمل تعیین شده.

4-مشارکت ونظارت در کلیه مراحل مزایده ومناقصه به منظور رعایت وحفظ منافع ومصالح شرکت.

5-مشارکت درمراحل مختلف انجام قراردادها به منظور حصول اطمینان ازصحت انجام تعهدات وهمچنین تهیه گزارشات لازم درمورد نحوه ومیزان پیشرفت کار.