واحد سازمانی
محمدعلی اروج زاده
نام کارمند :محمدعلی نام خانوادگی:اروج زاده
سمت سازمانی : سرپرست حراست شماره تماس :32663901
شرح وظایف جاری سرپرست امور حفاظت وحراست:

1-گرفتن دستور کار ازسرپرست مربوطه به منظور تعیین اولویت درانجام وظایف جاری و انجام سایرامورمحوله مربوط به شغل برحسب دستور.


2-تقسیم کار وتعیین وظائف افراد تحت سرپرستی وانجام جابجائی در مواقع ضروری غیبت یا مرخصی.

3-مشارکت در تنظیم برنامه کار نگهبانی ونظارت مستمر در نحوه اجرای برنامه های تنظیم شده به منظور حصول اطمینان ازحفظ وحراست اموال شرکت وجلوگیری ازبروز ضایعات

4-انجام کلیه مکاتبات قسمت حراست وتهیه پاسخ وهمچنین انجام امور محوله وخواسته شده از طرف نهادها وارگانهای مختلف مملکتی طبق ضوابط تعیین شده.

5-برنامه ریزی وتدوین روش های لازم جهت امور حراست پرسنلی به منظور انجام امور محوله از طرف سازمانها وارگانهای مربوطه، اعلام نظر وتائید نهایی اوراق ارزیابی وتحقیقاتی مربوط به کارکنان شاغل ومتقاضان استخدام.

6-نظارت برحفظ ورعایت معیارهای اخلاقی، اجتماعی وسیاسی تعیین شده از طرف مراجع ذیربط وانجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی کارکنان وانجام اقدامات لازم جهت رسیدگی به شکایات ارجاعی ازحوزه روابط عمومی وهمچنین ارسال شکایات واصله به مراجع ذیربط طبق دستورالعمل وضوابط تدوین شده.

7-فراهم نمودن احساس امنیت و ثبات شغلی، مشارکت و نقش موثر كاركنان در سازمان و همچنین شادابی و نشاط براي ارتقای انگیزش در کارکنان و رضایت شغلی آنها در نتيجه افزایش بهره وری نیروی انسانی و رسيدن به اهداف مطلوب سازمان