واحد سازمانی
حسن عینی باهر
نام کارمند :حسن نام خانوادگی:عینی باهر
سمت سازمانی : مدیریت اداره حراست شماره تماس :