واحد سازمانی
علی  شکریزاد
نام کارمند :علی نام خانوادگی:شکریزاد
سمت سازمانی :معاونت خصوصی سازی شماره تماس :32663913
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت شهری
شرح وظایف  جاری معاونت خصوصی سازی و بهره برداری

1-گرفتن دستور کار ازسرپرست مربوطه به منظور تعیین اولویت درانجام وظایف جاری و انجام سایرامورمحوله مربوط به شغل برحسب دستور.

2-تقسیم کار وتعیین وظائف قسمت های تحت سرپرستی وانجام جابجایی در مواقع ضروری وغیبت یا مرخصی.

3-انجام وپیگیری کلیه امور کاری مربوط به ناوگان بخش خصوصی اعم از تعیین خط اتوبوسها، پیگیری امور مربوط به مجوز کار رانندگان و استعلام وضعیت سلامت ایشان از مراجع ذیصلاح

4-نظارت بر انجام امور مربوط به تحویل خودروها و همچنین امور مربوط به بیمه آنها

5-همکاری و مساعدت با سایر واحدها به منظور حسن اجرای امور مختلف سازمان

6-نظارت بر تهیه وتنظیم طرحها و برنامه های توسعه خطوط اتوبوسرانی بخش خصوصي جهت ارائه سرویس رسانی بهینه به مسافرین در شهر

7-نظارت بر توزیع ناوگان بخش خصوصي در مناطق بر اساس اطلاعات و آمار خطوط بدست آمده از واحدهای مربوطه

8-بررسی شرایط و ارائه راهکار مناسب در جهت بهبود عملکرد ناوگان بخش خصوصي

9-نظارت بر پاسخگویی و رفع مشکلات بهره برداران و مدیران عامل شرکت های بخش خصوصی در حوزه بهره‌برداری

10-شناخت و نظارت و برآورد نیازهای تجهیزاتی و پرسنلی  امور بهره برداری از قبیل اتوبوس، اماکن توقفگاهی و غیره و پیگیری در تامین آنها

11-نظارت بر تهیه دستورالعملهای مربوط به خدمات بهره برداری و نظارت بر کليه امور اجرائی زیرمجموعه

12-برقراری ارتباط و همکاری با سازمانها و موسسات ذیربط برون سازماني به منظور مبادله اطلاعات و تجربیات در زمینه های مورد نظر

13-فراهم نمودن احساس امنیت و ثبات شغلی، مشارکت و نقش موثر كاركنان در سازمان و همچنین شادابی و نشاط براي ارتقای انگیزش در کارکنان و رضایت شغلی آنها در نتيجه افزایش بهره وری نیروی انسانی و رسيدن به اهداف مطلوب سازمان

14-ارائه گزارش ادواری از عملکرد حوزه مربوطه به مدیر عامل محترم

15-انجام کلیه وظایف ومسئولیت ها طبق اختیارات تفویض شده ازطرف مدیریت عامل.