واحد سازمانی
علی  شکریزاد
نام کارمند :علی نام خانوادگی:شکریزاد
سمت سازمانی :معاونت خصوصی سازی شماره تماس :