واحد سازمانی
جعفر تقی اقدم
نام کارمند :جعفر نام خانوادگی:تقی اقدم
سمت سازمانی :مدیریت طرح و برنامه شماره تماس :