واحد سازمانی
ناصر رضای الهی
نام کارمند :ناصر نام خانوادگی:رضای الهی
سمت سازمانی :رئیس تعمیرگاه شماره تماس :