واحد سازمانی
قاسم  ثقتی
نام کارمند :قاسم نام خانوادگی:ثقتی
سمت سازمانی :سرپرست معاونت اداری و مالی شماره تماس :32663923
شرح وظایف جاری معاون امور مالی واداری:

1-گرفتن دستور کار ازسرپرست مربوطه به منظور تعیین اولویت درانجام وظایف جاری و انجام سایرامورمحوله مربوط به شغل برحسب دستور.

2-تقسیم کار وتعیین وظائف قسمت های تحت سرپرستی وانجام جابجایی در مواقع ضروری وغیبت یا مرخصی.

3-تعیین خط مشی جهت اجرای سیاست های مالی براساس ضوابط تعیین شده ازطرف هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت.

4-تعیین روش های اجرایی ومقررات لازم جهت اجرای سیستم های اداری واعمال قوانین ومقررات وآئین نامه های مربوطه.

5-نظارت وکنترل مستمر در انجام سیستم های اداری ومالی به منظور حصول اطمینان ازصحت انجام عملیات وحفظ ورعایت قوانین ومقررات ودستورالعمل های تدوین شده.

6-نظارت برکلیه عملیات مربوط به تهیه گزارشات وصورت های مالی وتنظیم اظهارنامه های مالیاتی وتائید نهایی گزارشات تنظیم شده.

7-نظارت بروصول درآمد وسعی در ازدیادآن وتحقیق وصدور دستورالعمل های مالی برابر مقررات مصوب

8- نظارت برکلیه هزینه ها، معاملات شرکت، نگهداری حساب هزینه ونظارت کافی بر اعتبار مصوب

9- نظارت برحفظ ونگهداری دارایی های منقول

10- نظارت برطرح دعوی برعلیه اشخاص ودفاع از حقوق شرکت( امور حقوقی)

11- نظارت برداراییها وبدهی های شرکت

12-تهیه وتدوین ضوابط ودستورالعمل های لازم جهت ارائه خدمات وایجاد تسهیلات رفاهی برای کلیه کارکنان شرکت طبق ضوابط ومقررات مربوطه

13-تائید نهایی احکام استخدامی وگزارشات اداری ومکاتبات ومبادله اطلاعات با ادارات وسازمان ها وارگان ها

14-کنترل وبررسی نهایی کلیه گزارشات مالی واداری به منظور حصول اطمینان ازصحت مراحل انجام کار وانجام اصلاحات لازم جهت جلوگیری ازبروز اشکالات احتمالی.

15-انجام اقدامات لازم جهت تهیه وتنظیم گزارشات توجیهی ازوضعیت مالی شرکت به منظور ارائه به مدیریت عامل وهیئت مدیره جهت انجام برنامه ریزی های لازم وافزایش قدرت مالی شرکت.

16-بررسی وتجزیه وتحلیل بودجه پیشنهادی وتهیه گزارشات توجیهی لازم وهمچنین گزارشات مربوط به اصلاح بودجه با توجه به سیاست های مالی ارائه شده ازطرف هیئت مدیره ومدیر عامل.

17-بررسی وکنترل وتائید نهایی اسناد صادره وهمچنین امضاء چک های صادره از حساب های بانکی شرکت در صورت تفویض اختیار برای امضاء نمودن چک ها ازطرف سرپرست مربوطه.

18-مشارکت در جلسات مدیریت به منظور ارائه اطلاعات وتبادل نظر در مورد وضعیت مالی وسیستم های اداری وهمچنین اعلام مشکلات وموانع وارائه راه حل ها وپیشنهادات.

19-مشارکت درجلسات وکمیسیون های مالی واداری در مواقع ضروری در داخل وخارج شرکت.

20- مشارکت و همکاری در تهیه طرح ونظام های مالی واداری ونظارت در نحوه اجرای آنها.

21-ایجاد هماهنگی وبرقراری توازن عملیاتی بین فعالیت های واحد های تحت سرپرستی وسایر قسمت ها وبخش های شرکت به منظور ارائه به موقع ومناسب خدمات به قسمت های مختلف جلوگیری ازتوقف ورکود کارها.

22-مراقبت در تنظیم وعقد قراردادها براساس قوانین جاری

23-فراهم نمودن احساس امنیت و ثبات شغلی، مشارکت و نقش موثر كاركنان در سازمان و همچنین شادابی و نشاط براي ارتقای انگیزش در کارکنان و رضایت شغلی آنها در نتيجه افزایش بهره وری نیروی انسانی و رسيدن به اهداف مطلوب سازمان

24-برنامه ریزی و تدوین روش های لازم جهت انجام به موقع قوانین ومقررات استخدامی طبق ضوابط ودستورالعمل های تعیین شده.

25-جهت آموزش مستمر کارکنان تحت سرپرستی وانجام اقدامات لازم جهت اعزام آنان به دوره های آموزشی ومشارکت در کلاس های مربوطه به منظور افزایش سطح مهارت کارکنان.

26-انجام کلیه وظایف ومسئولیت ها طبق اختیارات تفویض شده ازطرف مدیریت عامل.