واحد سازمانی
ناصر موسی زاده
نام کارمند :ناصر نام خانوادگی:موسی زاده
سمت سازمانی :معاونت اجرایی و بهره برداری شماره تماس :32663924
لیسانس مدیریت شهری
شرح وظایف جاری معاون اموراجرایی:
1-اخذ دستورکارازسرپرست مربوطه به منظور تعیین اولویت در انجام وظائف جاری ووانجام سایرامور محوله مربوط به شغل برحسب دستور.

2-تقسیم کار وتعیین وظائف واحدهاوقسمت های تحت سرپرستی وانجام جابجایی در مواقع ضروری، غیبت یا مرخصی؛ آموزش مستمر آنهابه منظور افزایش سطح مهارت آنان.

3-برنامه ریزی  و تعیین خط مشی های کلی حمل ونقل وجابجایی مسافرین با توجه به سیاست های کلی شرکت اتوبوسرانی تبریز وحومه.

4-برنامه ریزی وایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی به منظور برقراری رابطه منطقی بین فعالیت های مختلف وکاهش بروز اشکالات احتمالی.

5-شناخت نیازهای شهروندان درانجام برنامه ریزی های لازم جهت توسعه دامنه خدماتی شرکت وگسترش سطح زیر پوشش ازطریق افزایش خطوط ومناطق اتوبوسرانی.

6-تهیه ودستورالعمل های لازم جهت ارائه خدمات حمل ونقل به شهروندان وافراد تحت پوشش خدمات شرکت اتوبوسرانی تبریز وحومه.

7-کنترل ونظارت مستمر اتوبوسرانی مناطق وتدوین روش های مختلف جهت بالابردن راندمان کار وهمچنین ایجاد حسن سلوک ورفتار مناسب کارکنان با شهروندان وطبقه خدمت گیر شرکت اتوبوسرانی.

8- کنترل ونظارت مستمر برکیفیت وکمیت کارکرد اتوبوسرانی مناطق ازطریق روش های مختلف بهمنظورحصول اطمینان ازصحت انجام کارها ورعایت وحفظ استانداردها ودستورالعمل های تدوین شده.
9-بررسی وتجزیه وتحلیل گزارشات واحدهای سرپرستی وتهیه آمارها وگزارشات توجیهی لازم به منظور طرح
در جلسات مدیریت وارائه آنها به مدیریت عامل شرکت.


10-انجام کلیه وظایف ومسئولیت ها طبق اختیارات تفویض شده ازطرف مدیرعامل.

11-مشارکت وهمکاری درجلسات مدیریت به منظور تبادل نظر واعلام مشارکت وموانع وارائه راه حل ها وپیشنهادات.

12- مشارکت وهمکاری در جلسات مربوط به انعقاد قرارداد باسایر واحدهای ذیربط به منظور انجام مذاکرات لازم در مورد ارائه خدمات حمل ونقل به سازمانهای مختلف.

13-فراهم نمودن احساس امنیت و ثبات شغلی، مشارکت و نقش موثر كاركنان در سازمان و همچنین شادابی و نشاط براي ارتقای انگیزش در کارکنان و رضایت شغلی آنها در نتيجه افزایش بهره وری نیروی انسانی و رسيدن به اهداف مطلوب سازمان
 
14-امضاء کلیه مکاتبات ونامه های قسمت امور اجرایی وانجام کلیه اموراداری وپرسنلی کارکنان تحت سرپرستی ازقبیل تشویق وتنبیه ومرخصی وغیره طبق روش های تعیین شده.