واحد سازمانی
نادر عبدالستاری
نام کارمند :نادر نام خانوادگی:عبدالستاری
سمت سازمانی :رئیس امور حرکت منطقه 2 اتوبوسرانی شماره تماس :