واحد سازمانی
نام کارمند :امیر نام خانوادگی:حاجی حسینلو
سمت سازمانی :مسئول واحد درآمد و امور املاک شماره تماس :