واحد سازمانی
اعظم فاخری
نام کارمند :اعظم نام خانوادگی:فاخری
سمت سازمانی :مسئول تشکیلات و بهبود روشها شماره تماس :