واحد سازمانی
صابر کریمی
نام کارمند :صابر نام خانوادگی:کریمی
سمت سازمانی :مدیر عامل تعاونی 432 شماره تماس :