واحد سازمانی
عزیز نقدی
نام کارمند :عزیز نام خانوادگی:نقدی
سمت سازمانی :مدیر عامل تعاونی مسکن کارکنان شماره تماس :