واحد سازمانی
حکیمه قنبری
نام کارمند :حکیمه نام خانوادگی:قنبری
سمت سازمانی :مسئول مرکز کنترل هوشمند شماره تماس :