واحد سازمانی
نام کارمند :طاهره نام خانوادگی:صدقی
سمت سازمانی :مسئول مرکز کامپیوتر شماره تماس :