واحد سازمانی
ابوالفضل عبداله زاده
نام کارمند :ابوالفضل نام خانوادگی:عبداله زاده
سمت سازمانی :رئیس روابط عمومی شماره تماس :