واحد سازمانی
ابوالفضل عبداله زاده
نام کارمند :ابوالفضل نام خانوادگی:عبداله زاده
سمت سازمانی :رئیس فرهنگی و روابط عمومی شماره تماس :32663902