واحد سازمانی
نام کارمند :ابوالفضل نام خانوادگی:عبداله زاده
سمت سازمانی :سرپرست فرهنگی و روابط عمومی شماره تماس :