واحد سازمانی
اکرم عبداله زاده
نام کارمند :اکرم نام خانوادگی:عبداله زاده
سمت سازمانی :مسئول اطلاعات و آمار شماره تماس :