واحد سازمانی
نام کارمند :محمد تقی نام خانوادگی:کافی لاله
سمت سازمانی :مسئول امور اداری شماره تماس :