واحد سازمانی
ابوالفضل  عبداله زاده
نام کارمند :ابوالفضل نام خانوادگی:عبداله زاده
سمت سازمانی :رئیس فرهنگی و روابط عمومی شماره تماس :32663902
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت
شرح وظایف مدیر روابط عمومی
 
1- اخذ دستورکارازسرپرست مربوطه به منظور تعیین اولویت در انجام وظائف جاری ووانجام سایرامور محوله    مربوط به شغل برحسب دستور
 
2-تقسیم کار وتعیین وظایف کارکنان تحت سرپرستی وانجام جابجایی در مواقع ضروری وغیبت یا مرخصی
 
3-مديريت و نظارت بر فرآيند انجام اقدامات لازم بمنظور برقراري ایجاد تسهیلات لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین قسمت های مختلف شرکت ومدیریت وهمچنین ارگانها وسازمان های مختلف اعم از دولتی وغیره با شرکت

4-پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شكایات وانتقادات واصله ازطرف مسافرین وارباب رجوع به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاكی؛ مشارکت در جلسات مربوطه به منظور اعلام مشکلات وموانع انجام کار وارائه راه حل ها وپیشنهادات.


 انجام اقدامات مربوط به:
1-برنامه ریزی وتدوین روش های لازم جهت برگزاری مراسم مختلف ونظارت در نحوه اجرای آن به منظور برگزار کردن مناسب
 
2-ایجاد تسهیلات لازم جهت بازدید کنندگان ومهمانان ازشرکت وارائه خدمات مورد نیاز وهمچنین برنامه ریزی جهت بازدید آنان از نقاط مختلف
 
3-انجام اقدامات لازم جهت مطلع نمودن قسمت های مختلف ازجمله قسمت حفاظت وحراست از مراجعین وبازدید کنندگان
 
4-انجام اقدامات لازم جهت انجام امور تبلیغات ونصب پوستر وآگهی واطلاعیه واستند وتراکت در اتوبوس ها وساختمان اداری وسایر محل های مورد لزوم طبق  ضوابط وروش های تعیین شده از طرف سرپرست مربوطه.

5-فراهم نمودن احساس امنیت و ثبات شغلی، مشارکت و نقش موثر كاركنان در سازمان و همچنین شادابی و نشاط براي ارتقای انگیزش در کارکنان و رضایت شغلی آنها در نتيجه افزایش بهره وری نیروی انسانی و رسيدن به اهداف مطلوب سازمان