واحد سازمانی
حسین  نجفی
نام کارمند :حسین نام خانوادگی:نجفی
سمت سازمانی :مسئول شیفت شب شماره تماس :