واحد سازمانی
رامین خدایی
نام کارمند :رامین نام خانوادگی:خدایی
سمت سازمانی :معاونت فنی شماره تماس :32611719
تحصیلات : کارشناسی ارشد 
شرح وظایف جاری معاون امور فنی:


1- گرفتن دستور کار ازسرپرست مربوطه به منظور تعیین اولویت درانجام وظایف جاری و انجام سایرامورمحوله مربوط به شغل برحسب دستور.

2-تقسیم کار وتعیین وظائف واحدها وقسمت های تحت سرپرستی وانجام جابجایی در مواقع ضروری وغیبت یا مرخصی

3-برنامه ریزی وتدوین روش های لازم جهت انجام تعمیرات اتوبوس ها وتعمیرات پیشگیری آنها به منظور ایجاد تسریع در انجام تعمیرات اتوبوس ها واستفاده مناسب ازامکانات شرکت.

4-انجام تحقیقات وپژوهش های فنی به منظور تدوین روش ها وتهیه دستورالعمل های لازم جهت بالابردن امکانات فنی وافزایش کیفیت کارهای تعمیراتی وبازسازی وسائط نقلیه.

5-وایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی به منظور برقراری رابطه منطقی بین فعالیت های مختلف وتقلیل زمان توقف وسائط نقلیه.

6-تهیه وتدوین دستورالعمل های لازم جهت حفظ ونگهداری واستفاده صحیح ازاتوبوس ها وسائر وسائط نقلیه.

7-نظارت مستمر برکار کلیه واحدها وقسمت های تحت سرپرستی به منظور حصول اطمینان ازصحت انجام کارها ورعایت وحفظ استانداردهای تعیین شده.

8-مشارکت در طراحی وتدوین دستورالعمل ساخت قطعات وارائه راهنمائی های لازم در موردجایگزین کردن قطعات ساخته شده.

9-مشارکت وحضور در جلسات مدیریت به منظور تبادل نظر واعلام مشکلات وموانع وارائه راه حل ها وپیشنهادات

10-پیش بینی وبرآورد قطعات یدکی مورد نیاز وهمچنین تعیین صورت قطعات ازرده خارج شده.

11-انجام مکاتبات وهمچنین اجرای اموراداری وپرسنلی قسمت امورفنی طبق ضوابط ومعیارهای تعیین شده.

12-تعیین نرخ وپیش بینی هزینه ارائه خدمات فنی وتهیه دستورالعمل های لازم جهت محاسبه هزینه خدمات.

13-آموزش مستمر کارکنان تحت سرپرستی وبرنامه ریزی جهت اعزام کارکنان به دوره های آموزشی به منظور افزایش سطح مهارت آنان.

14-بررسی وتجزیه وتحلیل گزارشات واحدهای تحت سرپرستی وتهیه آمارها وگزارشات توجیهی لازم به منظور طرح در جلسات مدیریت وارائه آنها به مدیریت عامل شرکت.