واحد سازمانی
رامین خدایی
نام کارمند :رامین نام خانوادگی:خدایی
سمت سازمانی :معاونت فنی شماره تماس :32611719