واحد سازمانی
نام کارمند :محمد نام خانوادگی:فرجی
سمت سازمانی :مسئول رسیدگی به اسناد شماره تماس :