واحد سازمانی
محمد حسین پورعلی
نام کارمند :محمد حسین نام خانوادگی:پورعلی
سمت سازمانی :مدیر معاملات شماره تماس :32663907
شرح وظایف جاری سرپرست معاملات:

1-اخذ دستورکارازسرپرست مربوطه به منظور تعیین اولویت در انجام وظائف جاری ووانجام سایرامور محوله مربوط به شغل برحسب دستور.

2-تقسیم کار وتعیین وظائف کارکنان تحت سرپرستی وانجام جابجایی در مواقع ضروری غیبت یا مرخصی.

3-بررسی وتجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده به منظور عقد قرارداد های پیمانکاری وارائه خدمات،

4-وتحقیق درمورد اعتبار شرکت های طرف قرارداد باشرکت اتوبوسرانی وتهیه گزارشات توجیهی لازم در این زمینه،

5- پیش نویس قراردادها به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین ومقررات وهمچنین منافع ومصالح شرکت.

6-مشارکت در تهیه وتنظیم پیش نویس قراردادها، مشارکت ونظارت در کلیه مراحل انجام تشریفات مناقصه ومزایده وارائه اطلاعات جمع آوری شده در مورد مزایده ومناقصه به کمیسیون های مربوطه به منظور تصمیم گیری های لازم طبق دستورالعمل های تدوین شده.

7-جلسات مدیریت وقسمت امور مالی به منظور تبادل نظر وبررسی مشکلات وموانع، مشارکت در جلسات قیمت گذاری اشیاء اسقاط طبق روش های تعیین شده.

8-برنامه ریزی به منظور سفارش وخرید ملزومات مورد نیاز شرکت با بهترین شرایط وحداقل قیمت ونظارت مستمر برکلیه خریدهای شرکت به منظور رعایت وحفظ منافع ومصالح شرکت.

9-فراهم نمودن احساس امنیت و ثبات شغلی، مشارکت و نقش موثر كاركنان در سازمان و همچنین شادابی و نشاط براي ارتقای انگیزش در کارکنان و رضایت شغلی آنها در نتيجه افزایش بهره وری نیروی انسانی و رسيدن به اهداف مطلوب سازمان