واحد سازمانی
قاسم ثقتی
نام کارمند :قاسم نام خانوادگی:ثقتی
سمت سازمانی :مدیر امور مالی شماره تماس :32663926