واحد سازمانی
نام کارمند :رحیم نام خانوادگی:ذبیحی
سمت سازمانی :جانشین معاونت اجرایی شماره تماس :