واحد سازمانی
رحیم  ذبیحی
نام کارمند :رحیم نام خانوادگی:ذبیحی
سمت سازمانی :جانشین معاونت اجرایی شماره تماس :