واحد سازمانی
امیر  یحیوی
نام کارمند :امیر نام خانوادگی:یحیوی
سمت سازمانی :مدیر امور اداری شماره تماس :32663914
تحصیلات:دانشجوی کارشناسی ارشد مالی -بودجه عمومی
شرح وظایف سرپرست رئیس اموراداری:

1-اخذ دستورکارازسرپرست مربوطه به منظور تعیین اولویت در انجام وظائف جاری ووانجام سایرامور محوله مربوط به شغل برحسب دستور.

2-تقسیم کار وتعیین وظایف کارکنان تحت سرپرستی وانجام جابجایی در مواقع ضروری وغیبت یا مرخصی.

3-برنامه ریزی برنامه ریزی وتدوین روش های مناسب اداری در زمینه بایگانی، کارگزینی، خدمات ورفاه وسایر امور مربوطه به منظوربهبود وافزایش کارایی آنان،

4-برنامه ریزی جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد های مختلف شرکت، ایجاد ارتباط وهماهنگی باسایر مدیران به منظور تامین نیازهای اداری آنان وتنظیم خط مشی های شرکت طبق ضوابط ومقررات تدوین شده توسط سرپرست مربوطه.

5-کنترل ونظارت مستمر برفعالیت های کاری قسمتها وبخش های تحت سرپرستی از جمله دبیرخانه، کارگزینی، بایگانی، خانه بهداشت وخدمات ورفاه به منظور حصول اطمینان از حسن انجام کار؛

6-براجرای قوانین ومصوبات دولتی وآئین نامه های داخلی شرکت به منظور جلوگیری از عدم اجرا یا تخلف در اجرای آنها؛ صدور احکام،  ابلاغ ها وتعیین سمت ها وصدور اعلامیه ها وبخشنامه های اداری طبق ضوابط ومقررات تدوین شده شرکت.

7-شرکت در کمیسیون های مدیران شرکت وکمیسیون های رفاهی کارکنان وارائه نظر در مورد مشکلات اداری موجود وهمچنین ارائه راه حل ها وپیشنهادات به منظور رفع مشکلات مطرح شده؛ بررسی شکایات اداری ودعاوی کارکنان وتصمیم گیری طبق ضوابط شرکت اتوبوسرانی در مورد فرد خاطی ودرحدود اختیارات محوله؛ اتخاذ تصمیم در مورد بکاربردن نظام های مختلف انگیزشی نظیر تنبیهات وتشویقات وغیره به منظور افزایش کارائی کارکرد کارکنان.

8-تهیه گزارش ماهانه از جابجایی کارکنان وتغییرات در نیروی انسانی شرکت؛  جمع آوری وتجزیه وتحلیل گزارشات رسیده از قسمت های مختلف امور اداری وتنظیم گزارش نهایی از فعالیت های واحد های تحت سرپرستی وارائه آن به مقام مافوق جهت اطلاع واقدام مقتضی.

9-فراهم نمودن احساس امنیت و ثبات شغلی، مشارکت و نقش موثر كاركنان در سازمان و همچنین شادابی و نشاط براي ارتقای انگیزش در کارکنان و رضایت شغلی آنها در نتيجه افزایش بهره وری نیروی انسانی و رسيدن به اهداف مطلوب سازمان

10-آموزش مستمر کارکنان تحت سرپرستی وبرنامه ریزی جهت اعزام کارکنان به دوره های آموزشی به منظور افزایش سطح مهارت آنان.