واحد سازمانی
مهدی جدیری
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:جدیری
سمت سازمانی :مسئول دفتر شماره تماس :