واحد سازمانی
جعفر تقی اقدم
نام کارمند :جعفر نام خانوادگی:تقی اقدم
سمت سازمانی :مدیر طرح و برنامه شماره تماس :32663909
تحصیلات: کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
شرح وظایف جاری مدیر طرح و برنامه:

1-گرفتن دستور کار ازسرپرست مربوطه به منظور تعیین اولویت درانجام وظایف جاری و انجام سایرامورمحوله مربوط به شغل برحسب دستور.

2-مطالعه وبررسی مستمر مسائل ومشکلات شرکت به منظور ارائه پیشنهادات وراه حل های مناسب ضمن ملحوظ نظر داشتن ماموریت ها واهداف وسیاست های کلی شرکت.

3-آینده نگری وایجاد تعادل بین برنامه ها وفعالیت ها واهداف بلند مدت وکوتاه مدت شرکت.

4-طراحی وتدوین طرح های لازم جهت سوق دادن شرکت درسمت نیل به اهداف وماموریت های اصلی وبالابردن کیفیت وکمیت ارائه خدمات.

5-انجام مطالعات لازم در مورد طرح های عملیاتی وخدماتی شرکت وبرنامه ریزی وکنترل آنها وهمچنین ارائه پیشنهادات لازم جهت افزایش کارائی وبالابردن پرستیژ شرکت.

6-بررسی جوانب مختلف وتعیین اولویت طرح ها وبرنامه های مورد نظر باتوجه به نیازها وامکانات بالقوه شرکت.

7-طراحی وتدوین طرح های لازم جهت جذب ونگهداری وتامین نیروی انسانی وهمچنین طرح های عمرانی،
تشکیلاتی، مطالعاتی وتحقیقاتی وسیستم های عملیاتی واجرائی.

8-برنامه ریزی وتدوین روش های صحیح ومنطقی کنترل عملیات اجرائی وارائه خدمات حمل ونقل به منظور افزایش کیفیت وکمیت خدمات مذکور وبکارگیری کامل امکانات بالقوه شرکت.

9-انجام مطالعات لازم جهت شناخت نیازها وتوقعات شهروندان در مورد ارائه خدمات حمل ونقل وبرنامه ریزی طرح های لازم جهت ایجاد رفاه وجلب رضایت آنان ضمن بکارگیری صحیح امکانات.

10-فراهم نمودن احساس امنیت و ثبات شغلی، مشارکت و نقش موثر كاركنان در سازمان و همچنین شادابی و نشاط براي ارتقای انگیزش در کارکنان و رضایت شغلی آنها در نتيجه افزایش بهره وری نیروی انسانی و رسيدن به اهداف مطلوب سازمان