واحد سازمانی
حسن عبدالرحیمی
نام کارمند :حسن نام خانوادگی:عبدالرحیمی
سمت سازمانی :مسئول اصلاح شبکه و خطوط شماره تماس :32663909