واحد سازمانی
نام کارمند :حسن نام خانوادگی:عبدالرحیمی
سمت سازمانی :مسئول اصلاح شبکه شماره تماس :