واحد سازمانی
مهدی اسمعیل زاده
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:اسمعیل زاده
سمت سازمانی :مدیر نظارت و بازرسی شماره تماس :32663904
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
شماره  تلفن مرکز پاسخگویی  به پیشنهادات  و انتقادات شهروندان در سامانه مدیریت شهری شهرداری تبریز:137

شرح وظایف جاری مسئول گشت انتظامی:

 
1-گرفتن دستور کار ازسرپرست مربوطه به منظور تعیین اولویت درانجام وظایف جاری و انجام سایرامورمحوله مربوط به شغل برحسب دستور.

2-تقسیم کار وتعیین وظائف قسمت های تحت سرپرستی وانجام جابجایی در مواقع ضروری وغیبت یا مرخصی.

3-نظارت وکنترل مستمر نحوه کارگشت های انتظامی به منظور حصول اطمینان ازحسن انجام کار واجرایصحیح دستورالعمل های تعیین شده.

4-دریافت گزارشات تهیه شده توسط گشت های انتظامی ازخطوط اتوبوسرانی وانجام اقدامات لازم ومقتضی در موردآن.

5-تهیه گزارشات لازم در زمینه خطوط اتوبوسرانی ونحوه عملکرد آنان به منظورارائه به سرپرست مربوطه جهت اخذ تصمیمات مقتضی.

6-انجام رانندگی با خودروهای گشت انتظامی در مسیرهای اتوبوسرانی وکنترل خطوط ونحوه عملکرد رانندگان اتوبوسرانی در مواقع لزوم.

7-انجام اقدامات لازم وتنظیم درخواست تعمیر برای خودروهای گشت انتظامی به منظور جلوگیری ازتوقف کارآنها درمواقع ضروری.

8-فراهم نمودن احساس امنیت و ثبات شغلی، مشارکت و نقش موثر كاركنان در سازمان و همچنین شادابی و نشاط براي ارتقای انگیزش در کارکنان و رضایت شغلی آنها در نتيجه افزایش بهره وری نیروی انسانی و رسيدن به اهداف مطلوب سازمان