واحد سازمانی
فرخ  جلالی
نام کارمند :فرخ نام خانوادگی:جلالی
سمت سازمانی :مدیر عامل شماره تماس :32663920
43tvc534f