تاریخ : سه شنبه 26 فروردين 1393     |     کد : 927

"آگهی مناقصه "

شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه به استناد بند 1صورتجلسه مورخه 92/12/14 هيئت مديره محترم شركت درنظر داردتعداد 300000عددكارت بليط الكترونيكي اتوبوسهاي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه مطابق مشخصات فني مندرج در اسناد مناقصه، ازطريق مناقصه خريداري نمايد .

شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه به استناد بند 1صورتجلسه مورخه 92/12/14 هيئت مديره  محترم شركت درنظر داردتعداد 300000عددكارت بليط الكترونيكي اتوبوسهاي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه مطابق مشخصات فني مندرج در اسناد مناقصه، ازطريق مناقصه خريداري نمايد . لذا اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي مي توانند براي دريافت اسناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي تا آخر وقت اداري روز چهارشنبه مورخه 93/2/10 به نشاني تبريز -  بلوار پنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز به واحد امور قراردادها مراجعه نمايند .
الف : محل دريافت اسناد مناقصه : تبريز -  بلوار پنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز  واحد امور قراردادها
ب – ميزان سپرده نقدي وشماره حساب به مبلغ 127/500/000 ريال به شماره حساب سيبا 0105634032001 نزدبانك ملي شعبه ستارخان تبريز بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريزوحومه
ج – مهلت ارائه اسناد : ازتاريخ نشر آگهي لغايت آخر وقت اداري  روز چهارشنبه مورخه 93/2/10
د – زمان ومكان برگزاري مناقصه :مورخه 93/2/11ساعت 10 روزپنجشنبه بلوارپنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه
بديهي است شركت در مناقصه به منزله قبول شروط وتكاليف مقرردراسناد مناقصه بوده وشركت واحد باتصويب هيئت مديره در رد ياقبول پيشنهادات مختاراست وهزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود ضمناً مشروح شرايط مناقصه دراسناد مناقصه موجود ميباشد .
             
                                    شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه


خانم حاضری