تاریخ : دوشنبه 9 دي 1392     |     کد : 823

آگهی مزایده

آگهی مزایده اقلام و وسایل اسقاطی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد بند 4 صورتجلسه مورخه 92/7/17هیئت مدیره محترم شرکت در نظر دارد اقلام و وسایل اسقاطی خود را بصورت گروهي در 4 گروه از طریق مزایده (كتبي)به فروش برساند علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند برای دریافت اسناد مزایده و شرایط شرکت در مزایده، از تاريخ نشر آگهي تا آخر وقت اداری روزشنبه مورخه 92/10/14 به نشانی تبریز – بلوار پنجم مرداد ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز به امورقراردادها مراجعه نمایند .
الف – محل دریافت اسناد مزایده : تبریز – بلوار پنجم مرداد ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه واحد قراردادها
ب – میزان سپرده نقدی و شماره حساب : ميزان سپرده هرگروه در اسناد مزايده مشخص بوده و شركت كنندگان بايستي مبلغ سپرده مشخص شده را به شماره حساب سيبا 0105634032001 نزد بانک ملی شعبه ستارخان بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه را تا آخر وقت اداري روز شنبه 92/10/14مورخه واريز نمايند .
ج- تاريخ ، محل ومكان مزايده : تبریز – بلوار پنجم مرداد ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه ، روز يكشنبه مورخه92/10/15 ساعت 10 قبل از ظهر.
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود . ضمنا" مشروح شرایط مزایده در اسناد مزایده  موجود میباشد همچنين جهت كسب اطلاعات بيشترميتوانند از آدرس سايت اينترنتي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومهir .www.bus.Tabriz كسب اطلاع نمايند.

            شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداري كلانشهر تبريز


    
شرايط عمومی شرکت در مزايده (كتبي ) اقلام اسقاط  مورخه15/10/92


1-شرکت کنندگان درمزایده پس از امضا ومهمور کردن شرايط عمومي مزایده به همراه فیش واریز سپرده شرکت در مزایده هرگروه را در داخل پاکت الف وبرگ پیشنهاد قیمت را در داخل پاکت ب گذاشته وموظفند تا آخر وقت اداری روزشنبه مورخه14/10/92به دبيرخانه شرکت واحداتوبوسرانی تبریز وحومه تحویل داده ورسید اخذ نمایند
2-به پیشنهادات وپاکتهایی که بعداز تاریخ مقرر تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد
3-شرکت کنندگان بایستی پیشنهاد قیمت خود را با خط خوانا وبه زبان فارسی بدون قلم خوردگی و مختصر ومفید قید نمایند وبه پیشنهادات خط خورده و لاک شده ومشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد
4-شرکت کنندگان در مزایده بایستی مبلغ سپرده مشخص شده هرگروه در اسناد مزايده را  به شماره حساب سیبا 0105634032001نزد بانک ملی شعبه ستار خان بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه بعنوان سپرده شرکت در مزایده واریز وفیش آن را در پاکت الف بگذارند
5-به پيشنهادات فاقد فيش سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6-درصورتی که اولین برنده مزایده در مدت7روز(بدون احتساب تعطيلات) جهت انجام معامله به شرکت واحد مرا جعه ننمایدسپرده نفر اول به نفع شرکت واحدضبط واز دومین برنده دعوت واگر دومین برنده نیز به ترتیب نفر اول برنده حاضر به انجام معامله نشود سپرده او نیز به نفع شرکت واحد ضبط خواهد شد وبرندگان حق هیچگونه اعتراض نخواهند داشت
7-پس از مشخص شدن نفر ات اول ودوم سپرده نفرات بعدی عودت داده خواهد شد
8-شرکت واحد با تایید هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
9- با توجه به زمان کافی شرکت کنندگان برای رویت و بررسی و ارزیابی قیمت و وضعیت اقلام مزایده هیچگونه ادعای بعدی  از طرف شرکت کنندگان پذیرفته نخواهد شد
10-هزینه نقل و انتقال بر عهده برنده مزایده می باشد
11- كليه هزینه آگهي ها وهزينه كارشناسي به عهده برنده مزایده ميباشد.
12-رعایت قانون منع مداخله کار کنان دولت  از طرف شرکت کنندگان الزامی می باشد
13-شرکت در مزایده  و دادن پیشنهاد به منزله پذیرش  شرایط عمومی و قبول کلیه مقررات شرکت واحد می باشد
14- مراجعه کنندگان جهت بازدید اقلام مورد مزایده از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 14/10/92 روز شنبه  از ساعت 8 صبح لغایت آخروقت اداری به نشانی : خیابان آذربایجان – میدان آذربایجان – مجتمع تعمیرگاهی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزو حومه مراجعه نمایند .
                                                                                                                                                       امضا شركت كننده


15- محل تحویل موضوع مزایده مجتمع تعمیرگاهی شرکت واحد تبریزواقع در ميدان بزرگ آذربايجان می باشد
 16- زمان برگزاری مزایده کتبی ساعت  10صبح روز  يكشنبه مورخه 15/10/92درمحل تبریز: میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحداتوبوسرانی تبریز وحومه برگزار خواهد شد
17-متقاضي با امضاء اين برگ شرايط عمومي اعلام ميدارد كه از كليه مقررات و شرايط شركت در مزايده شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه مطلع شده وهرگونه ادعا وايراد بعدي را ازخود سلب و ساقط مينمايد.
17- محتويات پاکت الف: اصل فيش سپرده شرکت در مزايده – برگ شرايط عمومی تحويلی با امضاء شرکت کننده
18- محتويات پاکت ب: برگ پيشنهاد قيمت  

                                                                                                                                             امضاء شرکت کننده


خانم حاضری