شنبه 9 بهمن 1400
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : سه شنبه 15 تير 1400
کد 3234

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به آهنگری و ترمز و رگلاژ چرخهای اتوبوسها

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز هیئت مدیره محترم صادره درنظردارد امور مربوط به آهنگری و ترمز و رگلاژ چرخهای اتوبوسهای خودرا بمدت یک سال شمسي با قیمت پایه سالانه به مبلغ 3.490.238.675 ریال  را ازطريق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی دارای گواهی صلاحیت از اداره کارو اشخاص حقیقی که دارای تخصص ومهارت با تایید معاون فنی اتوبوسرانی تبریز در امورات مذکور باشند واگذارنمايد لذا ازكليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل مي آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اسناد مناقصه از تاريخ نشر آگهي( بغیر از ایام تعطیل رسمی) لغایت تا ساعت 14 روزسه شنبه مورخه 1400/04/29 به نشانی: تبریز بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحداتوبوسرانی تبریزو حومه به امورقراردادها مراجعه و یابا شماره تلفن 32671513 تماس حاصل فرمایند .
الف:محل دريافت اسناد:  تبريز- بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه   واحدامور قراردادها
ب:قیمت پایه وميزان سپرده يا ضمانتنامه بانكي شرکت در مناقصه : واریز مبلغ  70.504.773 ریال به شماره حساب 1006135007 نزد بانك شهرشعبه آزادي بنام شركت واحداتوبوسراني تبريز وحومه ياضمانتنامه بانكي به مبلغ سپرده هر موضوع با اعتبار سه ماهه بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه
ج:مهلت ارائه اسناد:   از تاريخ نشرآگهي لغايت تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخه1400/04/29
د:زمان و مكان برگزاري مناقصه :  مورخه 04/29/ 1400 ساعت 14 روز سه شنبه واقع تبریز- ميدان پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريزوحومه
بدیهی است شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر دراسناد مناقصه بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره درردیا قبول کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه خواهد بود .درضمن مشروح شرایط عمومی و خصوصی در اسناد مناقصه موجود میباشد .
 
                                                                                                                      شرکت واحد اتوبوسرانی تبريز و حومه