شنبه 28 فروردين 1400
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : دوشنبه 16 فروردين 1400
کد 3091

خبر

مصاحبه زنده تلویزیونی مهندس غنی زاده

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبربز و حومه با شبکه سهند برنامه چای نبات ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ پایانه آبرسان *تغییر ساعت فعالیت ناوگان *لزوم رعایت دستورالعملهای بهداشتی جهت جلوگیری از شیوع کرونا در هنگام استفاده از ناوگان *وضعیت خرید اتوبوسهای جدید