شنبه 28 فروردين 1400
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : سه شنبه 12 اسفند 1399
کد 3061

" آگهی مزايده اقلام اسقاط"

" آگهی مزايده اقلام اسقاط"

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مصوبه 8245 مورخه 1399/08/05 هیئت مدیره شرکت در نظر دارد اقلام اسقاطی خود را در هشت گروه به صورت یکجا: با قیمت پایه  مبلغ 2/249/225/000 ریال را از طریق مزایده  عمومی(كتبي)
به فروش برساند علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند برای دریافت اسناد مزایده و شرایط شرکت در مزایده، از تاريخ نشر آگهي تا ساعت13/30 روز یکشنبه  مورخه 1399/12/24 به نشانی تبریز
بلوار پنجم مرداد ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز به امورقراردادها مراجعه نموده و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 32671513تماس حاصل نمايند.
الف محل دریافت اسناد مزایده : تبریز بلوار پنجم مرداد ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه واحد  امورقراردادها
ب میزان سپرده نقدی يا ضمانتنامه بانكي :  واریز مبلغ 112/461/250 ریال بابت سپرده شرکت در مزایده   به شماره حساب 1006135007 نزد بانك شهرشعبه آزادی بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريزوحومه ویا ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ مذکور با اعتبار سه ماهه بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه را واريز نمايند.
ج- تاريخ ، محل ومكان مزايده : تبریز بلوار پنجم مرداد ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه ، روز یکشنبه  مورخه 1399/12/24 ساعت 14 بعد از ظهر.
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی و کارشناسی  به عهده برنده مزایده خواهد بود . ضمنا" مشروح شرایط مزایده در اسناد مزایده  موجود میباشد همچنين جهت كسب اطلاعات بيشترميتوانند از آدرس سايت اينترنتي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومهir .www.bus.Tabriz كسب اطلاع نمايند.   
 
                                                                       شرکت واحد اتوبوسرانی تبريزو حومه