يکشنبه 10 اسفند 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : شنبه 2 اسفند 1399
کد 3043

آگهی مناقصـــه

آگهی مناقصـــه فروش و شارژ و کنترل كارت بليت الكترونيكي

شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه
شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه به استناد مصوبه شماره 12370 مورخه 1399/11/11 هيئت مديره  محترم شركت درنظر دارد امورات مربوط به فروش و شارژ  و کنترل كارت بليت الكترونيكي خود را  از طریق مناقصه عمومی  با شرایط ذیل بمدت يكسال شمسي به شركتهاي واجد شرايط که داراي گواهي صلاحيت فعاليت از اداره كل تعاون ،كار ورفاه اجتماعي واگذار نمايد. لذا شركتهاي داراي صلاحيت مي توانند براي دريافت اسناد  هر دو مناقصه از تاريخ انتشار آگهي تا ساعت13/30 روز سه شنبه مورخه 1399/12/12 به نشاني تبريز -  بلوار پنجم مرداد- اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز به واحد امور قراردادها مراجعه و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 32671513 تماس حاصل  نمايند.
1) مناقصه فروش و شارژ کارت بلیت الکترونیکی با پرداخت 7 درصد بصورت ماهانه  بعنوان قیمت پایه از محل فروش و شارژ کارت بلیت الکترونیکی به برنده مناقصه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
تبصره:  مازاد بر مبلغ 25/000/000/000ریال  با اعمال 2 درصد از مبلغ فروش و شارژ بعنوان حق السهم به برنده مناقصه محاسبه و پرداخت خواهد شد
2)مناقصه کنترل کارت بلیت الکترونیکی مسافرین  با پرداخت  25 درصد  بصورت ماهانه از مبلغ تراکنش کارت بلیت الکترونیکی بعنوان قیمت پایه به برنده مناقصه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
الف: در صورت افزایش تراکنش از مبلغ 9/150/000/000 ریال تا 10/000/000/000 ریال بر مبنای 10 درصد محاسبه و پرداخت خواهد شد
 ب: در صورت افزایش  تراکنش از مبلغ 10/000/000/000ریال تا 12/500/000/000ریال  بر مبنای 5 درصد محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ج: مازاد بر مبلغ  12/500/000/000 ریال به بالا با اعمال 3 درصد بعنوان حق السهم برنده مناقصه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
محل دريافت اسناد مناقصه: تبريز -  بلوار پنجم مرداد- ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز - واحدامور قراردادها
3) ميزان سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي معتبر:  سپرده شرکت در مناقصه فروش و شارژ کارت بلیت الکترونکی  واريز مبلغ 420/700/000 ریال  و سپرده شرکت در مناقصه کنترل کارت بلیت الکترونیکی مبلغ 549/700/000ریال  بصورت نقدی به عنوان سپرده شركت در مناقصه به شماره حساب 1006135007 نزد بانك شهر شعبه آزادي تبریز بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه يا ضمانتنامه بانكي به مبالغ مذكور بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه با اعتبار سه ماهه
4) مهلت ارائه اسناد:  ازتاريخ نشر آگهي لغايت ساعت 13/30روز سه شنبه مورخه 1399/12/12
5)  زمان ومكان برگزاري مناقصه:  روز سه شنبه  مورخه 1399/12/12 ساعت  14  بعد از ظهر بلوارپنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه
6)  ارائه ضمانتنامه بانکی در زمان عقد قرارداد فروش و شارژ کارت بلیت الکترونیکی به مبلغ 2/100/000/000 ریال و ارائه ضمانتنامه بانکی در زمان عقد قرارداد کنترل کارت بلیت الکترونیکی به مبلغ 2/745/000/000 ریال  بعنوان تضمین قراردادها از طرف برنده مناقصه الزامی میباشد.
7) با عنايت به اينكه موضوع مناقصه فروش و شارژ  و مناقصه كنترل تراكنش كارت بليت مكمل هم ميباشد لذا برنده مناقصه در صورتيكه در مناقصه فروش و شارژ كارت بليت الكترونيكي  برنده اول انتخاب نشود شركت واحد در رد يا قبول پيشنهاد مختار ميباشد. و شركت كنندگان هرگونه ايراد و ادعاي بعدي را در اين خصوص در مراجع اداري و قضايي را از خود سلب و ساقط مي نمايند.
8) برنده مناقصه مکلف است از نظر مالی توان پرداخت حداقل دوماه حقوق و مزایای نیروی بکارگیری را داشته باشد و پرداخت حقوق و مزایای نیروی بکارگیری را منوط به پرداخت صورت وضعیت از طرف کارفرما راننماید.
9) برنده مناقصه مکلف است مطابق قانون کار حق و حقوق نیروی بکار گیری شده را پرداخت نماید.
10)موضوع هر دو مناقصه بصورت حجمی واگذار میگردد.
11) بديهي است شركت در مناقصه به منزله قبول شروط وتكاليف مقرردراسناد مناقصه و آئين نامه معاملاتي شركت واحد تبريز بوده وشركت واحد باتصويب هيئت مديره در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست وهزينه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه خواهد بود. ضمناً مشروح شرايط  هر دو مناقصه دراسناد مناقصه موجود مي باشد.
شركت كنندگان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به سايت اينترنتي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه به آدرس: WWW. bus.Tabriz.irمراجعه نمايند.
 
                                                                                  شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه
....................................................................................................................................................

*منتشر شده در روزنامه ساقی آذربایجان مورخ 1399/12/02 ص 5 و روزنامه رسمی