پنجشنبه 2 بهمن 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : سه شنبه 23 دي 1399
کد 2983

خبر تصویری

به همت پرسنل طرح های عمرانی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه انجام گرفت

نصب دوربین پایانه فرعی راه آهن و رنگ کاری پایه های دوربین پایانه فرعی راه آهن و پایانه ره آهن و نصب و احیای میله های پیاده رو مسیر BRT