پنجشنبه 2 بهمن 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : پنجشنبه 18 دي 1399
کد 2979

گوشه ای از عملکرد شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در راستای مبارزه با 19 COVID

اینفوگرافیک کرونا