شنبه 28 فروردين 1400
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : يکشنبه 7 دي 1399
کد 2961

((آگهی مزایده عمومی))

آگهی مزایده عمومی واگذاری فضاهای تبلیغاتی

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
((آگهی مزایده عمومی))
شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مصوبه شماره 9261 مورخه 1399/08/29 صادره در نظر دارد فضای تبلیغاتی خود را در 4 گروه به ترتیب:  گروه یک: فضای تبلیغاتی (باکس) تعداد25  دستگاه سایه بان مسیر تندرو با قیمت پایه سال اول سالانه به مبلغ 2.790.178.917ریال .گروه دو: فضای تبلیغاتی (باکس) تعداد25 دستگاه سایه بان مسیر تندرو با قیمت پایه سال اول سالانه به مبلغ 3.022.632.525 ریال گروه سه: فضای تبلیغاتی تمام بدنه تعداد 20 دستگاه اتوبوس دوکابین مسیر تندرو با قیمت پایه سال اول سالانه به مبلغ 4.367.250.000 ریال گروه چهار: فضای تبلیغاتی سرتاج یا باکس یک وجهی  تعداد32دستگاه سایه بان شهری با قیمت پایه سال اول سالانه به مبلغ 926.238.147 ریال  با احتساب 3 ماه تنفس و رکود فصلی و جابجایی تبلیغات مشتریان با احتساب اجاره بهای 9 ماهه  بمدت سه سال شمسی با افزایش 15%  نسبت به قیمت سال اول پیشنهادی برای سال دوم  و 15% افزایش نسبت به قیمت سال دوم برای سال سوم  به کانونها و شرکتهای داراي مجوز تبليغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي واگذار نمايد لذا علاقمندان به شرکت در مزایده ميتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی (به غیر از ایام تعطیل رسمی) لغایت ساعت13/30 روز یکشنبه مورخه 1399/10/21 به نشانی تبریز- بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزو حومه به امور قراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن32671513 تماس حاصل فرمایند.
الف)محل دريافت اسناد مزايده: تبريز-بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه واحدامور قراردادها
ب)ميزان سپرده یا ضمانتنامه بانکی :  واریز سپرده گروه یک : مبلغ 56،503،578 ریال سپرده گروه دو:  مبلغ 61،152،650 ریال سپرده گروه سه:  مبلغ 88،045،000 ریال  - سپرده گروه چهار: مبلغ 19،224،762ریال به شماره حساب 1006135007  نزد بانك شهرشعبه آزادي بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه و يا ارائه ضمانتنامه بانكي به مبلغ  هریک از گروه های مذكور بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه با اعتبار سه ماهه
ج)مهلت ارائه اسناد:  از تاريخ نشر آگهي لغايت ساعت 13/30روزیکشنبه مورخه 1399/10/21
د)زمان و مكان برگزاري مزايده:  مورخه 1399/10/21ساعت 14 بعداز ظهرروزیکشنبه، تبريز بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مزایده خواهد بود. در ضمن مشروح شرایط عمومی مزایده در اسناد مزایده موجود می باشد.