شنبه 28 فروردين 1400
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : شنبه 6 دي 1399
کد 2959

" آگهي تجدید مناقصـــه عمومی "

" آگهي تجدید مناقصـــه عمومی " انجام خدمات و سرويس فني و سرريز شبانه و سرويس هاي دوره اي روزانه و شبانه

شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه
" آگهي تجدید مناقصـــه عمومی "
 
شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه به استناد مصوبه شماره 10353 مورخه 1399/09/24 هيئت مديره  محترم شركت درنظر دارد انجام خدمات و سرويس فني و سرريز شبانه و سرويس هاي دوره اي روزانه و شبانه را ازطريق مناقصه عمومي بمدت یکسال شمسی با قیمت پایه بصورت سالانه مبلغ 3،043،565،400 ریال  به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي گواهي صلاحيت فعاليت از مديريت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي تبريز واگذار نمايد.لذا متقاضيان محترم مي توانند براي دريافت اسناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي تا ساعت 13/30 روزشنبه مورخه 1399/10/20 به نشاني تبريز -  بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز به واحد امور قراردادها مراجعه نمايندو يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن32671513 امور قراردادها تماس حاصل نمايند.
الف - محل دريافت اسناد مناقصه : تبريز-بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز  واحد امور قراردادها
ب ميزان سپرده نقدي وشماره حساب به مبلغ 61،571،309 ريال شماره حساب 1006135007 نزد بانك شهرشعبه آزادي بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه ياضمانتنامه بانكي به مبلغ
 مذكور با اعتبار سه ماهه بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه.
ج مهلت ارائه اسناد : ازتاريخ نشر آگهي لغايت ساعت 13/30 روزشنبه مورخه 1399/10/20
د زمان ومكان برگزاري مناقصه : مورخه 1399/10/20 ساعت 14 بعد از ظهر روزشنبه  بلوارپنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه
بديهي است شركت در مناقصه به منزله قبول شروط وتكاليف مقرردراسناد مناقصه بوده وشركت  واحد باتصويب هيئت مديره در رد ياقبول پيشنهادات مختاراست وهزينه درج آگهي بعهده
برنده مناقصه خواهد بود ضمناً مشروح شرايط مناقصه دراسناد مناقصه موجود ميباشد .
            
                                    شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه