شنبه 28 فروردين 1400
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : شنبه 6 دي 1399
کد 2958

" آگهي تجدید مناقصـــه عمومی "

" آگهي تجدید مناقصـــه عمومی " انجام اپراتوری و سرویس و نگهداری جایگاه گازوئیل داخل مجتمع تعمیرگاهی

شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه
" آگهي تجدید مناقصـــه عمومی "
 
شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه به استناد مصوبه شماره 10353 مورخه 1399/09/24 هيئت مديره  محترم شركت درنظر دارد انجام اپراتوری و سرویس و نگهداری جایگاه گازوئیل داخل مجتمع تعمیرگاهی خود را ازطريق مناقصه عمومي به مدت یکسال شمسی  با قیمت پایه بصورت سالانه به مبلغ 5،967،000،000 ریال به  اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي گواهي صلاحيت فعاليت از مديريت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي تبريز واگذار نمايد.لذا متقاضيان محترم مي توانند براي دريافت اسناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي تا ساعت 13/30روزشنبه مورخه 1399/10/20 به نشاني تبريز -  بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز به واحد امور قراردادها مراجعه نمايندو يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن32671513 امور قراردادها تماس حاصل نمايند.
الف - محل دريافت اسناد مناقصه : تبريز-بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز  واحد امور قراردادها
ب ميزان سپرده نقدي وشماره حساب به مبلغ 120،040،000 ریال شماره حساب 1006135007
 نزد بانك شهرشعبه آزادي بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه ياضمانتنامه بانكي به مبلغ
 مذكور با اعتبار سه ماهه بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه.
ج مهلت ارائه اسناد : ازتاريخ نشر آگهي لغايت تا ساعت 13/30روزشنبه مورخه 1399/10/20
د زمان ومكان برگزاري مناقصه : مورخه 1399/10/20ساعت 14 بعد از ظهر روزشنبه  بلوارپنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه
بديهي است شركت در مناقصه به منزله قبول شروط وتكاليف مقرردراسناد مناقصه بوده وشركت
واحد باتصويب هيئت مديره در رد ياقبول پيشنهادات مختاراست وهزينه درج آگهي بعهده
برنده مناقصه خواهد بود ضمناً مشروح شرايط مناقصه دراسناد مناقصه موجود ميباشد .
            
                                    شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه