شنبه 28 فروردين 1400
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : يکشنبه 11 آبان 1399
کد 2867

اصلاحیه

اصلاحیه آگهی مزایده عمومی املاک

بدینوسیله پیرو آگهی منتشره به شماره پیگیری 990724170650529 در مورخ 1399/8/5 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی و آگهی چاپ شده در روزنامه ساقی آذربایجان به شماره شناسه 1024626 مورخ 1399/8/5با موضوع (( آگهی مزایده عمومی املاک شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه)) موارد بشرح ذیل اصلاح می گردد.
آگهی مزایده عمومی املاک
بدینوسیله پیرو آگهی منتشره به شماره پیگیری 990724170650529  در مورخ 1399/8/5 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی و آگهی چاپ شده در روزنامه ساقی آذربایجان به شماره شناسه 1024626 مورخ 1399/8/5 با موضوع (( آگهی مزایده عمومی املاک شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه))  موارد بشرح ذیل اصلاح می گردد.
  • در آگهی مزایده املاک فوق الذکر ، ردیف 13 –ملک پلاک ثبتی 1646 و 1647 فرعی از 22 اصلی باسمنج در توسعه خاوران مساحت 8 باب سالن جمعا"  2221 متر مربع حذف میگردد و بعبارتی تعداد املاک از 13 دستگاه به 12 دستگاه تقلیل می یابد.
شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه