پنجشنبه 2 بهمن 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : دوشنبه 5 آبان 1399
کد 2860

آگهی مزایده املاک

" آگهی مزايده عمومی املاک"

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مصوبه شماره 6199 مورخه 1399/06/20 هیئت مدیره محترم در نظر دارد تعداد 13دستگاه (لیست پیوستی)واحد مسکونی وتجاری و خدماتی و فضای سبز خود را ازطریق مزایده عمومی براساس قیمت کارشناسی با اخذ 30% قیمت پیشنهادی بصورت نقد و الباقی بصورت اقساط 20 ماهه به شرح ذیل به فروش برساند :
" آگهی مزايده عمومی املاک"
شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مصوبه شماره 6199 مورخه 1399/06/20 هیئت مدیره محترم  در نظر دارد تعداد 13دستگاه (لیست پیوستی)واحد مسکونی وتجاری و خدماتی و فضای سبز خود را ازطریق مزایده عمومی براساس قیمت کارشناسی  با اخذ 30%  قیمت پیشنهادی بصورت نقد و الباقی بصورت اقساط 20 ماهه به شرح ذیل به فروش برساند لذا متقاضیان محترم(اشخاص حقیقی و حقوقی) می توانند جهت دریافت اوراق مربوطه واسناد مزایده  تا ساعت 13/30 روز شنبه مورخه 1399/08/17  به نشانی تبریز بلوار پنجم مرداد اداره  مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز به امورقراردادها مراجعه و یابا شماره تلفن  32672166 تماس حاصل نمایند . درضمن متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزوحومه به آدرس :Bus. Tabriz. ir   مراجعه نمایند .
1) محل دريافت اسناد مزایده : تبريز -  بلوار پنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز  واحد امور قراردادها
2) ميزان سپرده نقدي ویاضمانتنامه بانکی معتبر جهت شرکت در مزایده : واریز مبلغ سپرده اعلامی هرملک به عنوان سپرده شرکت درمزایده به شماره حساب 1006135007 نزد بانک شهر شعبه آزادی یا ضمانتنامه بانکی بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريزوحومه بااعتبارسه ماهه
3) مهلت ارائه اسناد :  ازتاريخ نشر آگهي لغايت 13/30 روز شنبه مورخه 1399/08/17 
4)زمان ومكان برگزاري مزایده  :  روز شنبه ساعت  14 بعدازظهرمورخه 1399/08/17 بلوارپنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه
بديهي است شركت در مزایده به منزله قبول شروط وتكاليف مقرردراسناد مزایده بوده وشركت واحد باتصويب هيئت مديره در رد ياقبول پيشنهادات مختاراست وهزينه درج آگهي ها و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود ضمناً مشروح شرايط مزایده دراسناد مزایده موجود ميباشد.
 
 
 
                                                                                                        شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

 
لیست  مزایده  املاک شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
ردیف شرح و آدرس مساحت(متر مربع) کاربری نوع سند قیمت پایه(ریال) میزان سپرده(ریال)
1 ایل گلی-میلاد-بلوک1ط4 واحد 3A با پارکینگ  به شماره 73 137/6 مسکونی  قرارداد           18,920,000,000          379,100,000
2 ایل گلی-میلاد-بلوک 2ط3 واحد 3 Bبا پارکینگ به شماره 203 137/6 مسکونی  قرارداد           18,576,400,000          372,228,000
3 ایل گلی-میلاد-بلوک 1ط5 واحد3 A با پارکینگ به شماره 74 137/6 مسکونی  قرارداد           19,264,000,000          385,980,000
4 ایل گلی-میلاد-بلوک 2ط2 واحد3 B با پارکینگ به شماره 208 137/6 مسکونی  قرارداد           18,232,000,000          365,340,000
5 ایل گلی برگشت نرسیده به بیمارستان رازی ساختمان باران 367 زیرزمین تجاری قرارداد          78,905,000,000       1,578,800,000
6 کمربند میانی بعد از پل سجادیه روبروی پارکینگ سجادیه ساختمان یاس همکف همکف 166-بالکن حدوداً 125/10 تجاری سرقفلی-رسمی         33,230,000,000          665,300,000
7 خیابان امام چهارراه شهید بهشتی-ضلع شمالغربی-پروژه ی عتیق -طبقه ی همکف مغازه ی شماره ی26 44 تجاری  قرارداد           15,400,000,000          308,700,000
8 خیابان امام چهارراه شهید بهشتی-ضلع شمالغربی-پروژه ی عتیق -طبقه ی زیرزمین 1 مغازه ی شماره ی29/1 30 تجاری قرارداد            9,900,000,000          198,700,000
9 تبریز-خیابان شهید جدیری شمالی روبروی مسجد حر طبقه اول پروژه مشارکتی فرعی525ازاصلی2742 163/76 خدماتی قرارداد          21,288,800,000          426,476,000
10 شهرک فجر قطعه شماره 11 از تفکیکی پلاک 8/324 392/06 مسکونی قرارداد          21,563,300,000          431,966,000
11 شهرک فجر قطعه شماره 12از تفکیکی پلاک 8/324 428/54 مسکونی قرارداد          23,569,700,000          472,094,000
12 شهرک فجر قطعه شماره 44 از تفکیکی پلاک 8/324 446/76 مسکونی قرارداد          26,805,600,000          536,812,000
13 ملک پلاک ثبتی 1646 و1647 فرعی از 22 اصلی باسمنج در توسعه خاوران مساحت هشت باب سالن جمعاً 2221 متر مربع 31300 فضای سبز قرارداد       244,281,000,000       4,886,320,000