يکشنبه 10 اسفند 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : سه شنبه 14 مرداد 1399
کد 2785

فراخوان

واگذاری خطوط 105 ( طالقانی) و 143 (انقلاب)

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم شرکت بشماره 13697 مورخه 97/12/02در نظر دارد خطوط 105 ( طالقانی) را با 8  دستگاه اتوبوس و خط 143 (انقلاب) با 6 دستگاه اتوبوس با شرایط ذیل به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
((فراخوان))
شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم شرکت بشماره 13697 مورخه 97/12/02 در نظر دارد خطوط 105 ( طالقانی) را با 8  دستگاه اتوبوس و خط 143 (انقلاب) با 6 دستگاه اتوبوس با شرایط ذیل به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
الف) عقد قرارداد با 100درصد سرمایه گذاری توسط شرکت متقاضی با حداکثر عمر 12 سال به شرط نداشتن نقص فنی و بدنه و مورد تایید کارشناسان فنی شرکت
ب) عقد قرارداد 2 ساله با افزایش 20درصدی حق امتیاز در سال دوم خواهد بود که با ارائه برگ معاینه فنی و در صورت رضایت از فعالیت اتوبوس تمدید خواهد شد .
ج) حق الامتیاز ماهانه پایه برای خط 105 (طالقانی) مبلغ 3 میلیون ریال و خط 143 (انقلاب) مبلغ 5 میلیون ریال می باشد .
د) 50 درصد حق بیمه شخص ثالث با اتوبوسرانی خواهد بود  
متقاضیان محترم در صورت تمایل در خواست خود را بپیوست مدارک لازم تا آخر وقت اداری مورخه 99/05/21 به صورت مکتوب به دفتر معاونت خصوصی سازی شرکت واحد ارائه نمایند.
                                                                                                   شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه