سه شنبه 8 مهر 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : چهارشنبه 25 تير 1399
کد 2759

((اصلاحیه))

مزایده عمومی فروش اقلام اسقاط شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

بدینوسیله پیرو آگهی به شماره شناسه 897692 مورخ 99/4/16 شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در خصوص مزایده عمومی فروش اقلام اسقاط به شرح ذیل اصلاح می گردد.
بدینوسیله پیرو آگهی به شماره شناسه 897692 مورخ 99/4/16 شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در خصوص مزایده عمومی فروش اقلام اسقاط به شرح ذیل اصلاح می گردد.
1-قیمت پایه گروه دو از مبلغ 2/057/000/000 ریال به مبلغ 657/000/000ریال اصلاح
می گردد.
2-در بند ((ب)) میزان سپرده نقدی یا ضمانتنامه گروه 2 از مبلغ 41/840/000 ریال به مبلغ 13/840/000 ریال اصلاح می گردد.
3-تاریخ ارائه پیشنهادات از تاریخ 99/4/28 ساعت 13/30 روز شنبه به تاریخ 99/5/6 روز دوشنبه تا ساعت 13/30 اصلاح می گردد.
4- تاریخ مزایده از تاریخ 99/4/29 روز یکشنبه ساعت 14 به تاریخ 99/5/7 روز سه شنبه ساعت 14 اصلاح می گردد.
 
                                                                                                           شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه