دوشنبه 23 تير 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران -تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تاریخ : پنجشنبه 5 تير 1399
کد 2730

گزارش تصویری:

از بازدید اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه از مجتمع تعمیرگاهی

مهندس حسین پور و مهندس سامبرانی از اعضای هیئت مدیره شرکت به همراه مهندس غنی زاده از مجتمع تعمیرگاهی بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه مهندس حسین پور و مهندس سامبرانی از اعضای هیئت مدیره شرکت به همراه مهندس غنی زاده مدیر عامل شرکت از اتوبوسهای فرسوده که قرار است با تامین اعتبار به زودی تعمیر و وارد ناوگان اتوبوسرانی شوند و از اتوبوسها و مینی بوسهای آماده بکار و همچنین از مراحل آماده سازی اتوبوس سن بازدید نمودند.