تاریخ : چهارشنبه 27 آذر 1398     |     کد : 2530

آگهی مزایده

آگهی مزایده تبليغات بدنه اتوبوس

تعداد 10دستگاه از اتوبوسهاي دوكابين مسير BRT و 10 دستگاه از اتوبوسهای تک کابین دولتی یا بخش خصوصی در دو گروه

                   ((آگهی مزایده))

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوزصادره در نظر دارد تبليغات بدنه تعداد 10دستگاه از اتوبوسهاي دوكابين مسير BRT و 10 دستگاه از اتوبوسهای تک کابین دولتی یا بخش خصوصی را در دو گروه از طريق مزايده عمومی با قیمت پایه سال اول برای گروه یک (10دستگاه از اتوبوسهاي دوكابين مسير BRT) مبلغ 2،911،500،000 ریال و قیمت پایه برای گروه دو  (10 دستگاه از اتوبوسهای تک کابین دولتی یا بخش خصوصی ) مبلغ 1،455،750،000ریال بمدت سه سال شمسی با افزایش سالانه 15% برای سالهای دوم و سوم به کانونها و شرکتهای داراي مجوز تبليغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي واگذار نمايد لذاعلاقمندان به شرکت در مزایده ميتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی (به غیر از ایام تعطیل رسمی) لغایت ساعت30/13 روزدوشنبه مورخه 9/10/98 به نشانی تبریز- بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزو حومه به امور قراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن32671513 تماس حاصل فرمایند.
الف)محل دريافت اسناد مزايده: تبريز-بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه واحدامور قراردادها
ب)ميزان سپرده یا ضمانتنامه بانکی : سپرده گروه یک  به مبلغ  58،930،000 ریال و سپرده گروه دو به مبلغ 29،815،000ریال واریز به شماره شماره حساب 1006135007  نزد بانك شهرشعبه آزادي بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه و يا ارائه ضمانتنامه بانكي به مبلغ مذكور بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه با اعتبار سه ماهه
ج)مهلت ارائه اسناد: از تاريخ نشر آگهي لغايت ساعت 30/13 روزدوشنبه مورخه9/10/98
د)زمان و مكان برگزاري مزايده:  مورخه 9/10/98ساعت30/14 بعد از ظهرروزدوشنبه، تبريز بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مزایده خواهد بود. در ضمن مشروح شرایط عمومی مزایده در اسناد مزایده موجود می باشد.
 
                                                                                                                                                                 شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه


ش حاضری