تاریخ : پنجشنبه 14 شهريور 1398     |     کد : 2445

در آستانه مهر ماه و بازگشایی مدارس صورت گرفت

برگزاری جلسه هم اندیشی و هماهنگی با مدیران شرکتهای حمل و نقل درونشهری فعال دراتوبوسرانی

در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز سالتحصیلی جلسه هماهنگی و هم اندیشی با حضور معاون اجرایی و خصوصی سازی و مدیران شرکتهای حمل و نقل درونشهری فعال در اتوبوسرانی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز سالتحصیلی جلسه هماهنگی و هم اندیشی با حضور معاون اجرایی و خصوصی سازی و مدیران شرکتهای حمل و نقل درونشهری فعال در اتوبوسرانی برگزار گردید.
در این جلسه شکریزاد معاون خصوصی سازی با اشاره به فرا رسیدن ماه مهر و آغاز سالتحصیلی افزود: طرح نظارت و ارزیابی اتوبوسهای تحت اختیار شرکت های بخش خصوصی با محوریت ارزیابی وضعیت ظاهری و عملکرد فنی اتوبوسها ، بصورت میدانی درپایانه های اتوبوسرانی اجرا شده است  تا در آستانه بازگشایی مدارس ،خدمات مطلوبی به شهروندان بخصوص دانش آموزان و دانشجویان ارائه نماییم.
وی همچنین از مدیران شرکتهای حمل و نقل درونشهری فعال در اتوبوسرانی خواست تا تمامی تلاش خود را جهت آماده سازی و همچنین رفع نواقصات و مشکلات احتمالی بکار گیرند تا با حداکثر توان ناوگان و کیفیت مطلوب به استقبال از مهر برویم.
 در این جلسه نوتاش معاون اجرایی شرکت نیز مطالبی را در خصوص آمادگی و  هماهنگی های  هر چه بیشتر ناوگان اتوبوسرانی بیان کرد و افزود: شرکتها و بهره بردارن بخش خصوصی با همکاری جدی و گسترده با مدیران مناطق سعی در ارائه خدمات رضایتمندانه به شهروندان نمایند.
در ادامه مدیران شرکتهای حمل و نقل درونشهری نیز به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص حمایت اتوبوسرانی از شرکتها و بهره برداران بخش خصوصی پرداختند.
 


ش حاضری