تاریخ : دوشنبه 31 تير 1398     |     کد : 2416

آگهی فراخوان عمومی واگذاری خطوط به بخش خصوصی

آگهی واگذاری صد درصدی خط 106 (آبادانی مسکن) با 5 دستگاه اتوبوس

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد بند 1 مصوبه کمیته واگذاری  مورخه 98/02/25 در نظر دارد صد درصدی خط 106 (آبادانی مسکن) را با 5 دستگاه اتوبوس با شرایط تعریفی ذیل به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان لازمست مدارک لازم را تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 98/05/03  به صورت مکتوب به دفتر معاونت خصوصی سازی شرکت واحد ارائه نمایند.

   1-تعداد اتوبوس قابل واگذاری 5دستگاه و به صلاحدید حوزه فنی از اتوبوسهای در اختیار 
 
  2-به جهت کم درآمد بودن مسیر 106(آبادانی مسکن) یارانه پرداختی ماهانه به مبلغ 14000000 ریال به ازاء هر دستگاه اتوبوس بر اساس کارکرد می باشد.
 
 3-واگذاری به صورت حضوری با پایه حق الامتیاز ماهانه  برای هردستگاه اتوبوس (400000ریال) برای خط106 آبادانی مسکن  به بالاترین پیشنهاد دهنده حق الامتیاز خط انجام خواهدگرفت.
 
 4-سند اتوبوسها در صورت انتخاب از اتوبوسهای بازسازی شده به صورت اوراقی خواهد بود.
 


ش حاضری