تاریخ : يکشنبه 14 بهمن 1397     |     کد : 2294

با وجود بدهی شرکت واحد به تامین اجتماعی

خدمات دهی تامین اجتماعی به کارکنان شرکت واحد در حال انجام است

به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه با وجود بدهی شرکت واحد اتوبوسرانی به تامین اجتماعی که مربوط به سنوات قبل بوده و طبق جلسات برگزار شده ...

 
به گزارش روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه با وجود بدهی شرکت واحد اتوبوسرانی به تامین اجتماعی که مربوط به سنوات قبل بوده و طبق جلسات برگزار شده  مابین مدیرعامل شرکت واحد با مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان و ریاست شعبه مربوطه و تعیین شرایط پرداخت بدهی، هیچ مشکلی از بابت ارائه خدمات تامین اجتماعی به کارکنان شرکت واحد  وجود ندارد.   
شایان ذکر است پرداخت منظم بدهی ها در گرو حمایت و مساعدت دولت و شهرداری می باشد که امیدواریم این امر محقق شده و مشکلی در عمل به تعهدات این شرکت بوجود نیاید.


ش حاضری